D. Bargeman, h.o.d.n. Weddingtribe is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74488392, adres: Landdrostlaan 51, 7327 GM Apeldoorn.

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Weddingtribe.

3. Diensten: De Diensten die Weddingtribe aanbiedt, zijn begeleiding en coaching met betrekking tot ondernemen.

4. Weddingtribe: De dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Passief Inkomen Tribe heeft aangesteld, projecten aan Passief Inkomen Tribe heeft verleend voor Diensten die door Passief Inkomen Tribe worden uitgevoerd, of waaraan Passief Inkomen Tribe een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Passief Inkomen Tribe, alsmede voorstellen van Passief Inkomen Tribe voor Diensten die door Passief Inkomen Tribe aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Passief Inkomen Tribe waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Passief Inkomen Tribe, elke Overeenkomst tussen Passief Inkomen Tribe en Opdrachtgever en op elke dienst die door Passief Inkomen Tribe wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Passief Inkomen Tribe aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Daphne Bargeman is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Daphne Bargeman niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3   Het Aanbod

1. Alle door Daphne Bargeman gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Daphne Bargeman is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Daphne Bargeman het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Daphne Bargeman gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Daphne Bargeman zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Daphne Bargeman heeft aanvaard door daar expliciet en ondubbelzinnig mondeling en/of schriftelijk akkoord op te geven. Onder schriftelijk wordt tevens een akkoord per e-mail verstaan.

2. Indien Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Daphne Bargeman heeft aanvaard, zal Daphne Bargeman dit schriftelijk bevestigen.

3. Daphne Bargeman is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Elke Overeenkomst die met Daphne Bargeman wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Daphne Bargeman wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Daphne Bargeman is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd. De werkelijke duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de door Opdrachtgever ingeplande afspraken en de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Daphne Bargeman van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Daphne Bargeman kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Daphne Bargeman nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. Daphne Bargeman zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Daphne Bargeman staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Daphne Bargeman de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. Bij de uitvoering van de Diensten is Daphne Bargeman niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Daphne Bargeman, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

4. Daphne Bargeman is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Daphne Bargeman aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Daphne Bargeman of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Daphne Bargeman recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Daphne Bargeman verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Daphne Bargeman niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Daphne Bargeman is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Daphne Bargeman verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Daphne Bargeman voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Daphne Bargeman kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Daphne Bargeman gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Daphne Bargeman.

Artikel 8   Adviezen

1. Daphne Bargeman kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Daphne Bargeman de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Daphne Bargeman verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies. Ook indien Daphne Bargeman Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist/fiscalist) te overleggen.

3. Opdrachtgever is verplicht om door Daphne Bargeman verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Daphne Bargeman wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Daphne Bargeman gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Daphne Bargeman kunnen beïnvloeden, zoals de inzet en medewerking van Opdrachtgever, alsmede de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

5. Opdrachtgever zal Daphne Bargeman schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9   1 op 1 traject

1. Indien overeengekomen, verzorgt Daphne Bargeman individuele coaching.

2. De coachingsessies vinden gedurende een periode van maximaal 10 maanden plaats, tenzij anders afgesproken.

3. Opdrachtgever verkrijgt de toegang tot de digitale agenda van Daphne Bargeman ten behoeve van het inplannen van de (online) coachingsessies. Opdrachtgever draagt een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het tijdig inplannen van de coachingsessies. Het recht op afnamen van enige niet ingeplande of afgenomen coachingsessies vervallen na 10 maanden, tenzij anders afgesproken. De tijd gaat in vanaf je eerste sessie.

4. Een reeds ingeplande coachingsessie kan tot 24 uur voor de betreffende afspraak(kosteloos) geannuleerd worden. Daartoe dient Opdrachtgever de desbetreffende coachingsessie online te annuleren via het boekingssysteem. Indien Opdrachtgever een reeds ingeplande coachingsessie tijdig annuleert, dient hij daartoe zelf een vervangende coachingsessie in te plannen. Indien Opdrachtgever de afspraak niet tijdig, dan wel onjuist annuleert, heeft Opdrachtgever geen recht om een kosteloze vervangen coachingsessie in te plannen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

5. De in het voorgaande lid bedoelde mogelijkheid om een reeds ingeplande coachingsessie te verplaatsen, is beperkt tot het twee keer annuleren/verplaatsen. Indien Opdrachtgever de reeds ingeplande coachingsessie een derde keer annuleert/verplaatst, vervalt het recht van Opdrachtgever op de desbetreffende coachingsessie. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van enige betaalde gelden.

6. De inhoud van de door Daphne Bargeman aangeboden coachingsessie en de gedurende de coachingsessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Daphne Bargeman de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever zal Daphne Bargeman schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

8. Opdrachtgever begrijpt dat het succes van ieder individu afhangt van vele factoren, waaronder zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, erken je, dat er geen garantie bestaat dat je geld zult verdienen als gevolg van het inschakelen van Daphne Bargeman.

9. Het is verboden om (les)materiaal en methodes over te nemen of te kopiëren voor het eigen bedrijf van de Opdrachtgever.

10. Opdrachtgever begrijpt en erkent dat alle verkopen definitief zijn bij het geven van een schriftelijk en/of mondeling akkoord op het voorstel en dat de prijs op dat moment volledig betaalbaar is en dat er geen restituties worden verleend, ook niet als je besluit om te stoppen met deelname aan de individuele- of groepscoaching.

Artikel 10. De Passieve Move

1. De inhoud van de aangeboden Diensten is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Daphne Bargeman de op haar rustende zorgplichten in acht nemen.

2. De Dienst wordt zoveel mogelijk uitgevoerd naar het programma van Daphne Bargeman, waarbij tevens aandacht besteed wordt aan de persoonlijke wensen van Opdrachtgever(s) indien mogelijk.

3. Opdrachtgever dient zichzelf tijdig aan te melden voor de Dienst. Hierbij dienen alle Deelnemers te voldoen aan eventuele gestelde voorwaarden van Daphne Bargeman. Dit zal duidelijk in het Aanbod vermeld zijn indien van toepassing.

4. Indien er te weinig aanmeldingen zijn voor het mastermind, is Daphne Bargeman gerechtigd om de Dienst te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Het staat uitsluitend ter oordeel van Daphne Bargeman om de Dienst te verplaatsen. Indien mogelijk zullen partijen in overleg treden om de nieuwe datum vast te stellen.

5. Indien Opdrachtgever besluit om gedurende het mastermind te stoppen, heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden en vervallen openstaande betalingsplichten ook niet.

6. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in de voorgaande leden, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

7. Daphne Bargeman spant zich in om de Dienst binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar verlangd kan worden.

8. Opdrachtgever begrijpt dat het succes van ieder individu afhangt van vele factoren, waaronder zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, erken je, dat er geen garantie bestaat dat je geld zult verdienen als gevolg van het inschakelen van Daphne Bargeman.

9. Het is verboden om (les)materiaal en methodes over te nemen of om te kopiëren voor het eigen bedrijf of een ander commercieel belang van Opdrachtgever.

10. Opdrachtgever begrijpt en erkent dat alle verkopen endaarmee ook het totaalbedrag, definitief zijn bij het geven van een schriftelijk en/of mondeling akkoord op het voorstel en dat de prijs op dat moment volledig betaalbaar is en dat er geen restituties worden verleend, ook niet als je besluit om te stoppen met deelname aan de groepscoaching. Openstaande facturen komen daarmee ook niet te vervallen.

Artikel 11   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Daphne Bargeman niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde. Eventuele bijkomende en/of meerkosten ten gevolge van de wijzigingen komen voor rekening en risico van Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 12   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

Daphne Bargeman voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (vaste) tarief tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Je begrijpt en erkent dat alle verkopen definitief zijn bij het geven van een schriftelijk en/of mondeling akkoord op het voorstel en dat de prijs op dat moment volledig betaalbaar is en dat er geen restituties worden

verleend, ook niet als je besluit om te stoppen met deelname aan de individuele- of groepscoaching.

3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Daphne Bargeman ingezet worden, volledig te vergoeden, al dan niet op basis van nacalculatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen, dan wel volledige vooruitbetaling. Indien een voorschot, c.q. volledige vooruitbetaling is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot, dan wel de volledige vooruitbetaling te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. Daphne Bargeman is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Daphne Bargeman.

8. Wanneer er wordt gekozen voor een termijnbetaling, gaat Opdrachtgever akkoord met een maandelijkse betaling en wordt er gezorgd voor voldoende middelen om de betaling te voldoen. Elke maand ontvang je een factuur en deze dient binnen 7 dagen te worden voldoen.

8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13  Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Daphne Bargeman zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Daphne Bargeman meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Daphne Bargeman gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Daphne Bargeman de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Daphne Bargeman verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Daphne Bargeman tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Daphne Bargeman op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15   Opschorting en ontbinding

1. Daphne Bargeman heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Daphne Bargeman gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Daphne Bargeman is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Daphne Bargeman is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Daphne Bargeman te vergoeden voor elk financieel verlies dat Daphne Bargeman lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 16   Overmacht

1. Daphne Bargeman is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Daphne Bargeman wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Daphne Bargeman, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Daphne Bargeman zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) Daphne Bargeman of door haar ingeschakelde adviseurs/derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Daphne Bargeman buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Daphne Bargeman is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 17   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Daphne Bargeman alleen geacht te bestaan indien Daphne Bargeman dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Daphne Bargeman, is Daphne Bargeman uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Daphne Bargeman binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Daphne Bargeman deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Daphne Bargeman in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Diensten door Daphne Bargeman leidt tot aansprakelijkheid van Daphne Bargeman, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Daphne Bargeman. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Daphne Bargeman sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Daphne Bargeman is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Daphne Bargeman voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Daphne Bargeman geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Daphne Bargeman.

6. Enige door Daphne Bargeman opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Daphne Bargeman.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Daphne Bargeman is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Daphne Bargeman opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Daphne Bargeman. Daphne Bargeman is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Daphne Bargeman nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Daphne Bargeman haar eigen advies.

9. Daphne Bargeman staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Daphne Bargeman verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Daphne Bargeman vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Daphne Bargeman binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Daphne Bargeman.

Artikel 18   Geheimhouding

1. Daphne Bargeman en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Daphne Bargeman bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Daphne Bargeman is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Daphne Bargeman opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Daphne Bargeman steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Daphne Bargeman op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Daphne Bargeman zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Daphne Bargeman niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Daphne Bargeman aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Daphne Bargeman vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Daphne Bargeman vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Daphne Bargeman is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Daphne Bargeman en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19   Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Daphne Bargeman waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Daphne Bargeman en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Daphne Bargeman rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Daphne Bargeman. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Daphne Bargeman opgeleverde zaken, dient Daphne Bargeman expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Daphne Bargeman rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 20   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Daphne Bargeman verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Daphne Bargeman zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Daphne Bargeman van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Daphne Bargeman voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Daphne Bargeman verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21   Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Daphne Bargeman of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via support@daphne bargeman.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Daphne Bargeman de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Daphne Bargeman zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Daphne Bargeman en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Daphne Bargeman heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Daphne Bargeman en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.